BGP

Biz hakda

■ Kompaniýanyň tertibi

2008-nji ýylyň Sanjar aýynda döredilen Raisefiber, 100 işgäri we 3000 inedördül metr zawodly süýümli optiki komponentleri dünýäde öňdebaryjydyr.ISO9001: 2015 Hil dolandyryş ulgamy kepilnamasy we ISO14001 Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdik.Jynsyna, sebitine, syýasy ulgamyna we dini ynançlaryna garamazdan, Raisefiber dünýädäki müşderilere ýokary hilli optiki süýümli aragatnaşyk önümlerini we hyzmatlaryny hödürlemäge bagyşlanýar!

Global kärhana hökmünde Raisefiber müşderiler we ýerli jemgyýetler, şeýle hem dürli ýurtlar we sebitler bilen gowy gatnaşyk gurmagy we jemgyýetçilik jogapkärçiligini işjeň öz üstüne almagy maksat edinýär.Abraýly kärhana bolmak, abraýly adam bolmak üçin Raisefiber tagallalaryny dowam etdirýär.

Iseokar

Kompaniýanyň tertibi

We Biz näme edýäris

Optiki süýüm aragatnaşygy döräli bäri optiki süýümli aragatnaşyk tehnologiýasy we amaly programmalar ýokary tizlikde ösýär.Optiki aragatnaşyk önümleri döwrebaplaşdyryldy we kämilleşdirildi, önümleri has ösen we kämillik derejesine ýetdi.Optiki aragatnaşyk tehnologiýasy durmuşymyzyň ähli taraplaryny öz içine alýan has giňden ulanylýar.Ulanyjylaryň maglumatlary geçirmäge bolan islegini kanagatlandyrmak üçin.

Bazarda optiki aragatnaşyk önümleriniň köp görnüşi bar.Dürli öndürijileriň önümleri hem tükeniksiz akymda ýüze çykýar.Bahasy we hili deň däl.

Iň oňat zehinleri, dizaýnlary we optiki aragatnaşyk önümlerini bir ýere jemläp, optiki aragatnaşyk önümleri üçin ýokary hilli we tygşytly Raisefiber marka standartlaryny dörederis diýip umyt edýäris.Müşderilerimize professional, ýürek tygşytlaýjy bir nokatly çözgütler bilen üpjün ediň.Müşderilere has gowy hyzmat etmek, müşderiler üçin gymmatly wagt we býudjet tygşytlamak, dünýäde optiki aragatnaşyk tehnologiýasy dünýäde has meşhurlyk we ulanylyş.

Us Näme üçin bizi saýlaň?

BIZI W SÖ .GÜMIZ

Gözlegden başlap gowşuryşa çenli yzygiderli hünär çemeleşmesini alarsyňyz.Edýän her bir işimiz, on ýyldan gowrak wagt bäri Raisefiber-iň aýrylmaz bölegi bolan ISO Hil standarty bilen berkidildi.

Jogapkärçilik - 1 sagat jogap wagty

Müşderi hyzmatynda uly we elmydama mümkin boldugyça çalt jogap bermäge synanyşýarys.Biziň maksadymyz, talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin 1 iş sagadynyň dowamynda size gaýdyp gelmek.

TEHNIKI MASLAHAT - Mugt tehniki maslahat

Tejribeli tor hünärmenleriniň toparyndan dostlukly, hünärmen maslahatyny bermek.Talaplaryňyza düşünmek we size iň oňat önümleri maslahat bermek üçin geldik.

WAGTDA BERMEK

Bellenen möhletleriňizi ýerine ýetirmek üçin amatly wagtda önüm almagy maksat edinýär.