BGP

Çözgüt

Maglumat merkeziniň gurluşly kabel çözgüdi
Ösýän maglumatlar merkezini gurmak

rthfd (7)

Häzirki wagtda internet maglumat trafiginiň köpelmegi maglumatlary gaýtadan işlemek isleginiň we saklanyş isleginiň çalt ösmegine kömek etdi.Has ýokary tizlik we has giň zolakly talaplar maglumat merkezinde hereketlendiriji enjamlar we arhitektura saýlawlarydyr.Fiziki gatlak dogry ýerleşdirilmese, öndürijiligiň peselmegi, gabat gelmeýän ulgam, gymmat bahaly täzeleniş bahasy we toruň kesilmegi ýaly töwekgelçiliklere sezewar bolar.

Highokary dykyzlykly maglumat merkeziniň kabel çözgüdi ýerleşdirmegi ýönekeýleşdirip, ygtybarly işlemegi üpjün edip biler we üýtgeýän bazar zerurlyklaryna uýgunlaşmak üçin barha artýan işewürlik talaplary bilen çeýe giňelmegi we çalt täzelenmegi amala aşyryp biler.

MTP ® / MPO optiki süýüm simleriniň adaty ulanylyşy

Öňünden kesgitlenen MTP ® / MPO / LC (Süýüm optiki patch şnur öndürijileri - Hytaý süýümli optiki patch şnur zawody we üpjün edijiler (raisefiber.com)) optiki süýümli patch şnurlary, gurmak wagtyny we zähmet çykdajylaryny azaltmak üçin 10G magistral tor baglanyşygy hökmünde ýapyk şertlerde giňden ulanylýar.

rthfd (23)

40G / 100G biri-biri bilen baglanyşanda, MTP ® / MPO (MTP MPO optiki patch şnur öndürijileri - Hytaý MTP MPO optiki patch şnur zawody we üpjün edijiler (raisefiber.com)giňişligi ulanmagy gowulandyrmak we çykdajylary tygşytlamak üçin süýümli patch şnury + adapter paneli çözgüdi.

rthfd (25)

Maglumat merkezi kabeliniň adaty programmalary

Müşderilere maglumat merkezi üçin ýokary tizlikli, ýokary ýer ulanylyşy, ýokary öndürijilikli we arzan bahaly gurluşly kabel çözgütleri bilen üpjün ediň

rthfd (26)

★ HIGHokary hil meselesi

Süýüm optiki kabel korpusy OFNP plastmassa materiallaryndan ýasalýar, OFNP häzirki wagtda iň ýokary garşylyk derejesidir, ol ýalpyldawuk, gaty, daşky gurşawy goraýar, solmaýar, döwülmeýär we aňsat deformasiýa edilmeýär.Içindäki optiki kabel gaty, dartyşly, zäherli däl, ýangyn saklaýjy, ýadro goragy we pes tüsse aramididir.Baglaýjy, berk, çydamly, daşky gurşawy goraýan, ýokary temperatura çydamly, solmaz, döwülmez we aňsat deformasiýa edilmedik PBT plastmassa materiallary we inçe misdir.

★ I HIGH GOWY SYITYASAT MÖHÜM EDIP BOLAN

Coreadro kebşirlemek aňsat, ownuk optiki ýitgini we durnukly geçirişini üpjün edýän “CORNING US” -iň OM3-dir.Iseaponiýa, hiç hili maglumat ýitirmeýän we ömri uzak bolan zirkoniýa tozy keramikasyny import edýär (ulanylyş sany 1000 esse köp).

★ HALKARA TELEKONMUNIKASI STA STANDARTY

Önümiň halkara telekommunikasiýa standartyna laýyk gelýän ajaýyp we kämillik senetleri bar.SEIKO APaponiýanyň burçly basyşly ýylmaýjy we süýşüriş prosessini ulanyp, ýadro we çişirilmeýär we ahyrky ýüzi boşluk, tegmiller, dyrnaklar we depressiýa ýok.3D interferometriň bir gezeklik geçiş derejesi 98% -e çenli bolup, Halkara IEC standartyna laýyk gelýär.

★ MULTIMODE DUPLEX

Iki kiçi görnüşli faktor LC birikdirijileri bolan 50/125 mikron süýümli kabeller, SAN torlarynda we maglumat merkezlerinde 10 Gigabit amaly üçin niýetlenendir;OM3 LOMMF (lazer optimallaşdyrylan köp re modeimli süýüm) bahalandyryldy;Multimod 50/125 mikron süýümli kabel bilen utgaşykly SFP + geçirijiler, Ethernet wyklýuçatelleri, media öwrüjileri, senagat Ethernet enjamlary we optiki süýüm NIC ýaly VCSEL lazer tor enjamlaryna birikýär.

★ Giňişleýin ulanylýar

HUAWEI we Cisco bilen utgaşýan SFP geçirijiler we media öwrüjiler üçin amatly, Cisco Compatible 10GBASE-SR SFP + Transceiver Module, Cisco SFP-10G-SR Gigabit Interfeýs öwrüji SFP Moduly, Cisco SFP-10G-SR 10GBase-SR SFP + Transceiver , Cisco laýyk 1000BASE-SX SFP geçiriji modul GLC-SX-MM-OEM, Cisco MGBSX1 Gigabit SX Mini-GBIC SFP geçiriji, Cisco GLC-SX-MMD, Cisco Gigabit SX Mini-GBIC.

Mugt maslahat alyň

Habaryňyzy goýuň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Süýümli optiki patch şnur önümçiligi suratlary

rthfd (8)
rthfd (9)
rthfd (5)
rthfd (6)

MPO / MTP Önümçilik suratlary

rthfd (10)
rthfd (11)
rthfd (13)
rthfd (15)
rthfd (17)
rthfd (24)
rthfd (19)
rthfd (22)