banner-01
banner-02
banner-03

önüm

Gyzgyn önümlerimiz hakda biliň

has köp >>

biz hakda

Zawodyň beýany barada

company img

näme edýäris

2008-nji ýylyň Sanjar aýynda döredilen Raisefiber, 100 işgäri we 3000 inedördül metr zawodly süýüm optiki komponentlerini dünýäde öňdebaryjy öndüriji. ISO9001: 2015 Hil dolandyryş ulgamy kepilnamasy we ISO14001 Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdik. Jynsyna, sebitine, syýasy ulgamyna we dini ynançlaryna garamazdan, Raisefiber dünýädäki müşderilere ýokary hilli optiki süýümli aragatnaşyk önümlerini we hyzmatlaryny hödürlemäge bagyşlanýar!

has köp >>
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

Gollanma üçin basyň
 • Our Quality Commitment lies in all aspects of processes, resources, and methods that enable us to build superior networks for our customers. Through quality policy focusing on continuous improvement of products and services, we're able to achieve the highest levels of satisfaction for our customers.

  SYITYASAT

  Hil borçnamamyz, müşderilerimiz üçin has ýokary torlary gurmaga mümkinçilik berýän prosesleriň, çeşmeleriň we usullaryň ähli ugurlarynda durýar. Önümleriň we hyzmatlaryň yzygiderli gowulaşmagyna gönükdirilen hil syýasaty arkaly müşderilerimiz üçin iň ýokary kanagatlanma derejesine ýetip bileris.

 • Raisefiber's world-class compatible products are 100% tested, compatible with over 200 vendors.Test for performance in our world-class lab facilities with the latest networking equipment to ensure the reliability.

  Çözgüt synag maksatnamasy

  “Raisefiber” -iň dünýä derejesindäki gabat gelýän önümleri 100% synagdan geçirilýär, 200-den gowrak satyjy bilen utgaşýar. Ygtybarlylygy üpjün etmek üçin iň täze ulgam enjamlary bilen dünýä derejesindäki laboratoriýa enjamlarymyzda işlemek üçin synag.

 • Founded in 2008, Raisefiber is a global high-tech company providing high-speed communication network solutions and services to several industries. Raisefiber is offers a variety of standard telecommunication products and is also able to customize products based on individual needs.

  ÖNÜMLER

  2008-nji ýylda esaslandyrylan Raisefiber, ýokary tizlikli aragatnaşyk torunyň çözgütlerini we birnäçe pudaga hyzmatlary hödürleýän global ýokary tehnologiýaly kompaniýa. “Raisefiber” dürli standart telekommunikasiýa önümlerini hödürleýär we aýratyn zerurlyklara görä önümleri özleşdirip bilýär.

amaly

Önümiň amaly domenine düşünmek meseläni has gowy çözmäge kömek eder

 • Industry experiences 13 ýyl

  Senagat tejribesi

 • Number of employees 150 adam

  Işgärleriň sany

 • Factory Area 3000㎡

  Zawod meýdany

 • Daily Production 5000 sany

  Gündelik önümçilik

 • Annual production 1500000 sany

  Ualyllyk önümçilik

habarlar

Kompaniýamyzyň we pudagymyzyň dinamikasyna düşüniň

 Do You Know About Mode Conditioning Patch Cord?

Reodeim şertli patch şnury hakda bilýärsiňizmi?

Zolak giňliginiň artmagyna uly isleg, Gigabit Ethernet üçin optiki süýümden 802.3z standartyň (IEEE) çykmagyna sebäp boldy. Hemmämiziň bilşimiz ýaly, 1000BASE-LX geçiriji modullar diňe bir re modeimli süýümlerde işläp biler. Şeýle-de bolsa, bar bolan süýüm ulgamy multimodly süýümleri ulansa, bu problema döredip biler. Multimodly süýüme bir re modeimli süýüm işe girizilende, Differensial reodeimiň gijikdirilmegi (DMD) diýilýän hadysa peýda bolar.

UPC bilen APC arasynda näme tapawut bar ...

Adatça “LC / UPC multimode dupleks süýümli optiki patch kabeli” ýa-da “ST / APC ýeke re modeimli ýönekeý süýüm optiki jumper” ýaly düşündirişler hakda eşidýäris. Bu sözler UPC we ...
has köp >>

-Eke re modeimli süýüm (SMF): Capokary ukyplylyk we ...

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, multimodly süýüm adatça OM1, OM2, OM3 we OM4 bölünýär. Onda ýekeje re modeim süýümi hakda näme aýdyp bilersiňiz? Aslynda, ýeke re modeimli süýümiň görnüşleri multimodly süýümden has çylşyrymly görünýär ....
has köp >>