banner-01
banner-02
banner-03

önüm

Gyzgyn önümlerimiz hakda biliň

has köp >>

biz hakda

Zawodyň beýany barada

kompaniýa img

näme edýäris

2008-nji ýylyň Sanjar aýynda döredilen Raisefiber, 100 işgäri we 3000 inedördül metr zawodly süýümli optiki komponentleri dünýäde öňdebaryjydyr.ISO9001: 2015 Hil dolandyryş ulgamy kepilnamasy we ISO14001 Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdik.Jynsyna, sebitine, syýasy ulgamyna we dini ynançlaryna garamazdan, Raisefiber dünýädäki müşderilere ýokary hilli optiki süýümli aragatnaşyk önümlerini we hyzmatlaryny hödürlemäge bagyşlanýar!

has köp >>
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

Gollanma üçin basyň
 • Hil borçnamamyz, müşderilerimiz üçin has ýokary setleri gurmaga mümkinçilik berýän prosesleriň, çeşmeleriň we usullaryň ähli ugurlarynda durýar.Önümleriň we hyzmatlaryň yzygiderli gowulaşmagyna gönükdirilen hil syýasaty arkaly, müşderilerimiz üçin iň ýokary kanagatlanma derejesine ýetip bileris.

  SYITYASAT

  Hil borçnamamyz, müşderilerimiz üçin has ýokary setleri gurmaga mümkinçilik berýän prosesleriň, çeşmeleriň we usullaryň ähli ugurlarynda durýar.Önümleriň we hyzmatlaryň yzygiderli gowulaşmagyna gönükdirilen hil syýasaty arkaly, müşderilerimiz üçin iň ýokary kanagatlanma derejesine ýetip bileris.

 • “Raisefiber” -iň dünýä derejesindäki gabat gelýän önümleri 100% synagdan geçirilýär, 200-den gowrak satyjy bilen utgaşýar. Ygtybarlylygy üpjün etmek üçin iň täze ulgam enjamlary bilen dünýä derejesindäki laboratoriýa desgalarymyzda işlemek üçin synag.

  Çözgüt synag maksatnamasy

  “Raisefiber” -iň dünýä derejesindäki gabat gelýän önümleri 100% synagdan geçirilýär, 200-den gowrak satyjy bilen utgaşýar. Ygtybarlylygy üpjün etmek üçin iň täze ulgam enjamlary bilen dünýä derejesindäki laboratoriýa desgalarymyzda işlemek üçin synag.

 • 2008-nji ýylda esaslandyrylan Raisefiber, ýokary tizlikli aragatnaşyk ulgamy çözgütlerini we birnäçe pudaga hyzmatlary hödürleýän global ýokary tehnologiýaly kompaniýa.“Raisefiber” dürli standart telekommunikasiýa önümlerini hödürleýär we aýratyn zerurlyklara görä önümleri özleşdirip bilýär.

  ÖNÜMLER

  2008-nji ýylda esaslandyrylan Raisefiber, ýokary tizlikli aragatnaşyk ulgamy çözgütlerini we birnäçe pudaga hyzmatlary hödürleýän global ýokary tehnologiýaly kompaniýa.“Raisefiber” dürli standart telekommunikasiýa önümlerini hödürleýär we aýratyn zerurlyklara görä önümleri özleşdirip bilýär.

amaly

Önümiň amaly domenine düşünmek meseläni has gowy çözmäge kömek eder

 • Senagat tejribesi 13 ýyl

  Senagat tejribesi

 • Işgärleriň sany 150 adam

  Işgärleriň sany

 • Zawod meýdany 3000㎡

  Zawod meýdany

 • Gündelik önümçilik 5000 sany

  Gündelik önümçilik

 • Ualyllyk önümçilik 1500000 sany

  Ualyllyk önümçilik

habarlar

Kompaniýamyzyň we pudagymyzyň dinamikasyna düşüniň

Reodeim şertli patch şnury hakda bilýärsiňizmi?

Reodeim şertli patch şnury hakda bilýärsiňizmi?

Zolak giňliginiň artmagyna uly isleg, Gigabit Ethernet üçin optiki süýümden 802.3z standartyň (IEEE) çykmagyna sebäp boldy.Hemmämiziň bilşimiz ýaly, 1000BASE-LX geçiriji modullar diňe bir re modeimli süýümlerde işläp biler.Şeýle-de bolsa, bar bolan süýüm ulgamy multimodly süýümleri ulansa, bu problema döredip biler.Multimodly süýüme bir re modeimli süýüm işe girizilende, Differensial reodeimiň gijikdirilmegi (DMD) diýilýän hadysa peýda bolar.

Süýümli kaseta näme?

Tor birikmeleriniň we maglumat geçirişleriniň sanynyň çalt köpelmegi bilen kabel dolandyryşy maglumat merkeziniň ýerleşdirilmeginde hem ýeterlik ünsi çekmeli....
has köp >>

OM5 optiki süýümli ýama sim

Om5 optiki süýümli patch şnurunyň artykmaçlyklary näme we ulanylyş meýdanlary haýsylar?OM5 optiki süýüm OM3 / OM4 optiki süýüme esaslanýar we öndürijiligi köpeltmek üçin uzalýar ...
has köp >>