BGP

önüm

LC / SC / FC / ST / E2000 Multimode Duplex 50/125 OM3 / OM4 Optiki patch şnury

Gysga düşündiriş:

Çig mal: Corning ýa-da YOFC süýümi, Us kevlar

Uzynlyk: Custöriteleşdirilen uzynlyk

Kabeliň diametri: 1,6mm, 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm

Kabel reňkleri: Aqua ýa-da özleşdirilen

Durmuşy ulanmak: 20 ýyl

MOQ: 1 HK

Gurşun wagty: 3 gün

Gelip çykan ýurdy: Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Raisefiber-iň 10G OM3 Duplex multimode süýümli patch kabeli, 10 Gigabit Ethernet programmasynda ulanmak üçin ýörite döredilen lazer bilen optimallaşdyrylan multimod süýümi (LOMMF) kabeldir.Bu 50/125 OM3 multimodly süýümli optiki kabel gaty ýokary geçirijilik ukybyna eýe bolup, adaty 62.5 / 125µm multimodly süýümli kabelden geçirijilik ukybynyň takmynan üç essesini üpjün edýär.Maglumat merkezlerinde 10GBase-SR, 10GBase-LRM birikmesi üçin döredilen gowulandyrylan öndürijiligi hödürleýär.Şol bir wagtyň özünde, OM3 süýümli patch kabeli LED ýa-da VCSEL optikasyny ulanyp, has haýal miras ulgamy bilen doly utgaşýar, bu müşderilere bar bolan süýümli kabel we ulgam dizaýnlaryny ulanmaga we geljekde kabel ulgamlaryny aňsatlyk bilen täzelemäge mümkinçilik berýär.

“Raisefiber” -iň OM4 multimodly süýümli optiki patch kabeli lazer bilen optimallaşdyrylan, 40G / 100G Ethernet programmalary bilen ulanmak üçin ýokary zolakly 50µm multimod süýümli (LOMMF) kabeldir.Bu OM4 süýümli patch kabelinde gaty ýokary geçirijilik ukyby 4700MHz * km bolup, 50 / 125µm 10G OM3 multimodly süýüm -2000MHz.km-den iki esse köp geçiriş giňligini üpjün edýär.OM4 süýümli patch kabeli VSCEL lazer geçirişi üçin aç-açan işlenip düzüldi we 150 metre çenli 40G baglanyşyk aralygy ýa-da 100 metre çenli 100G baglanyşyk aralygy berildi.Bu kabel, bar bolan 50/125 enjamyňyz, şeýle hem 10 Gigabit Ethernet programmasy bilen doly (yza) gabat gelýär.OM3 süýümli patch kabeliniň üstündäki OM4 süýümli patch kabeli, kabel infrastrukturasynyň ulanyjysyna has uzak aralyklary ýa-da has köp baglanyşygy goldamak üçin has gowy öndürijilik berýär.Gymmat bahaly ýeke re modeimli 40G / 100G geçiriji optikadan gaça durmagyň tygşytly usulyny üpjün edýär.

OM3 / OM4 süýümli patch kabeli ýokary hilli optiki süýüm we LC / SC / FC / ST / E2000 birleşdirijileri bilen öndürilýär.Has ýokary öndürijiligi we hilini üpjün etmek üçin pes goýmak we yzyna gaýtarmak üçin berk synagdan geçirilýär.

Önümiň spesifikasiýasy

Baglaýjynyň görnüşi LC / SC / FC / ST / E2000
Süýüm sanamak Duplex Süýüm tertibi OM3 / OM4 50 / 125μm
Tolkun uzynlygy 850/1300nm Kabel reňki Aqua ýa-da özleşdirilen
Goýmak ýitgisi ≤0.3dB Litirmek ≥30dB
Min.Bend radiusy (süýüm ýadrosy) 15mm Min.Bend radiusy (süýümli kabel) 20D / 10D (Dinamiki / Statik)
850nm aralygy 3.0 dB / km 1300nm aralygy 1.0 dB / km
Kabel penjek LSZH, PVC (OFNR), Plenum (OFNP) Kabeliň diametri 1,6mm, 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm
Polýarlyk A (Tx) -den B (Rx) Işleýiş temperaturasy -20 ~ 70 ° C.

Önüm aýratynlyklary

Each Her ujunda LC / SC / FC / ST / E2000 stil birleşdirijilerini ulanýan we Multimode OM3 / OM4 50 / 125μm dupleks süýümli kabelden öndürilen enjamlary birikdirmek üçin ulanylýar

● Baglaýjylar kompýuter polisini ýa-da UPC polisini saýlap bilerler

● Her bir kabel pes goýulma ýitgisi we Yza gaýdyp gelmek üçin 100% synag edildi

● omöriteleşdirilen uzynlyklar, kabel diametri we kabel reňkleri bar

● OFNR (PVC), Plenum (OFNP) we pes tüsse, nol halogen (LSZH)

Bahalandyrylan görnüşler

Ins Goýmak ýitgisini 50% -e çenli azaltmak

● Durokary çydamlylyk

● Temokary temperatura durnuklylygy

● Gowy alyş-çalyş

● Dokary dykyzlyk dizaýny gurnama çykdajylaryny azaldýar

LC-den LC Multimode Duplex 50/125 OM3 / OM4

LC UPC-den LC UPC Multimode Duplex-1
LC UPC-den LC UPC Multimode Duplex-2

LC-den SC Multimode Duplex 50/125 OM3 / OM4

LC UPC to SC UPC Multimode Duplex-1
LC UPC to SC UPC Multimode Duplex-2

SC-den SC Multimode Duplex 50/125 OM3 / OM4

SC UPC-den SC UPC Multimode Duplex-1
SC UPC-den SC UPC Multimode Duplex-2

LC-den FC Multimode Duplex 50/125 OM3 / OM4

LC UPC-den FC UPC Multimode Duplex-1
LC UPC-den FC UPC Multimode Duplex-2

SC-den FC Multimode Duplex 50/125 OM3 / OM4

SC-den FC Multimode Duplex-1
SC-den FC Multimode Duplex-2

SC-den ST Multimode Duplex 50/125 OM3 / OM4

SC UPC-den ST UPC Multimode Duplex-1
SC UPC ST ST UPC Multimode Duplex-2

LC-den ST Multimode Duplex 50/125 OM3 / OM4

LC-den ST Multimode Duplex-1
LC-den ST Multimode Duplex-2

E2000 Multimode Duplex 50/125 OM3 / OM4

E2000-den E2000 Multimode OM3 OM4-1
E2000-den E2000 Multimode OM3 OM4-2

FC Multimode Duplex 50/125 OM3 / OM4

FC UPC-den FC UPC Multimode Duplex-1
FC UPC-den FC UPC Multimode Duplex-2

ST-den ST Multimode Duplex 50/125 OM3 / OM4

ST-den ST Multimode Duplex-1
ST-den ST Multimode Duplex-2

Akylly we ygtybarly - egilýän optiki süýüm

Senagat standart dupleks süýüm birleşdirijisi, ýokary tizlikli kabel torlary üçin keramiki ferrula bilen EIA / TIA 604-2 bilen duşuşýar.

Bükülýän optiki süýüm
Duýgur süýümi egiň

Duýgur süýümi egiň

BIF Kabel öndürijiligini pida etmezden ştapel we burçlara egilip bilner.

7.5mm iň pes egilme radiusy

7.5mm iň pes egilme radiusy

Egrem öndürijiligi, has kiçi aýlawlara mümkinçilik döredip, kanallaryň ulanylyşyny gowulandyrýar.

Zirkoniýa keramiki ferruly

Zirkoniýa keramiki ferruly

Iň amatly IL we RL, ulgamyňyzyň howpsuzlygyny gorap, durnukly signal iberilmegini üpjün edýär.

OM3 VS OM4

● OM3 süýüminde akwanyň kurtka reňki bar.OM2 ýaly, onuň esasy ululygy 50µm.Uzynlygy 300 metre çenli 10 Gigabit Ethernet-i goldaýar.OM3-den başga-da 100 metre çenli 40 Gigabit we 100 Gigabit Ethernet-i goldap bilýär.10 Gigabit Ethernet iň köp ulanylýan görnüşdir.

4 OM4-de akwanyň teklip edilýän penjek reňki bar.OM3 üçin hasam gowulaşmak.Şeýle hem 50µm ýadro ulanýar, ýöne 550 metr uzynlygynda 10 Gigabit Ethernet-i goldaýar we uzynlygy 150 metre çenli 100 Gigabit Ethernet-i goldaýar.

Diametri: OM2, OM3 we OM4-iň esasy diametri 50 µm.

Kurtka reňki: OM3 we OM4 adatça Aqua kurtka bilen kesgitlenýär.

Optiki çeşme: OM3 we OM4 adatça 850nm VCSEL ulanýar.

Zolak giňligi: 850 nm-de OM3-iň minimal modal geçirijilik giňligi 2000MHz * km, OM4-den 4700MHz * km

Multimode OM3 ýa-da OM4 süýümini nädip saýlamaly?

Multimod süýümleri dürli maglumatlar aralygynda dürli aralyk aralyklaryny geçirip bilýär.Hakyky programmaňyza görä iň laýyk birini saýlap bilersiňiz.Dürli maglumat tizliginde iň köp multimodly süýüm aralygy deňeşdirmesi aşakda görkezilýär.

Süýüm optiki kabel görnüşi Süýüm kabeli aralygy
  Çalt Ethernet 100BA SE-FX 1Gb Ethernet 1000BASE-SX 1Gb Ethernet 1000BA SE-LX 10Gb esasy SE-SR 25Gb bazasy SR-S 40Gb Base SR4 100Gb Base SR10
Multimode süýümi OM3 200m 550m   300m 70m 100m 100m
OM4 200m 550m   400m 100m 150m 150m

Custöriteleşdirilen birleşdirijiniň görnüşi: LC / SC / FC / ST / E2000

Hususy birikdirijiniň görnüşi

LC birikdirijileri:

LC birleşdirijiler

Bu birikdirijiler kiçi göwrümi sebäpli ýokary dykyzlykly programmalarda ulanmak üçin amatlydyr we çekme dizaýny bar.1.25 mm zirkon ferruly bilen ýönekeý we iki görnüşli görnüşde hem bar.Mundan başga-da, LC birikdirijileri rack moum-da durnuklylygy üpjün etmek üçin ýöriteleşdirilen berkitme mehanizmini ulanýarlar.

SC birikdirijileri:

SC birikdirijileri

SC birikdirijiler, 2,5 mm radiusdan öňki zirkon ferruly bilen optiki däl birikdirijilerdir.Kabelleriň iteklenmegi sebäpli diwarlara ýa-da diwar gerişlerine çalt ýerleşdirilmegi üçin amatlydyr.Simpleks we dupleksde iki gezek birikdirmäge mümkinçilik bermek üçin gaýtadan ulanylýan dupleks saklaýjy gysgyç bar.

FC birleşdirijiler:

FC birleşdirijiler

Olarda çydamly sapakly birikdirme bar we telekom programmalarynda ulanmak we optiki däl birikmäni ulanmak üçin iň amatlydyr.

ST birikdirijileri:

ST birleşdirijiler

ST birikdirijileri ýa-da göni maslahat birikdirijileri, 2,5 mm ferruly ýarym özboluşly süngü birikmesini ulanýarlar.ST-ler ygtybarlylygy we berkligi sebäpli meýdan gurmak üçin ajaýyp süýümli optiki birleşdirijilerdir.Simple we dupleks görnüşinde hem bar

Öndürijilik synagy

Öndürijilik synagy

Önümçilik suratlary

Önümçilik suratlary

Zawod suratlary

Zawod hakyky suratlar

Sorag-jogap

1-nji sorag.Bu önüm üçin nusga sargyt alyp bilerinmi?

J: Hawa, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.Garyşyk nusgalar kabul ederliklidir.

2-nji sorag.Gurşun wagty näme?

J: Mysal üçin 1-2 gün, köpçülikleýin önümçilik wagty 3-5 gün gerek

3-nji sorag.Harytlary nädip iberýärsiňiz we gelmek üçin näçe wagt gerek?

J: Adatça DHL, UPS, FedEx ýa-da TNT bilen iberýäris.Adatça gelmek üçin 3-5 gün gerek.Howa gatnawy we deňiz gatnawy hem hökmany.

4-nji sorag: Önümler üçin kepillik hödürleýärsiňizmi?

J: Hawa, resmi önümlerimize 10 ýyl kepillik hödürleýäris.

5-nji sorag: gowşuryş wagty näme?

J: 1) Nusgalar: 1-2 gün.

2) Harytlar: Adatça 3-5 gün.

Gaplamak:

Taýak belligi bolan PE sumkasy (bellikde müşderiniň nyşanyny goşup bileris.)

gaplamak
eltip bermek

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň