BGP

önüm

MTP Multimode 50/125 OM3 / OM4 optiki patch şnury

Gysga düşündiriş:

Çig mal: Corning ýa-da YOFC süýümi, Us kevlar

Süýüm rejimi: Multimode 50/125 OM3 / OM4

Uzynlyk: Custöriteleşdirilen uzynlyk

Kabeliň diametri: 3mm

Kabel reňkleri: Mämişi ýa-da ýöriteleşdirilen

Durmuşy ulanmak: 20 ýyl

MOQ: 1 HK

Gurşun wagty: 3 gün

Gelip çykan ýurdy: Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

MTP ýatyrylan kabeller, maglumat merkezleri ýaly ýokary dykyzlykly kabel gurşawynda giňden ulanylýar.Adaty, berk buferli köp süýümli kabel, her süýümi ökde tehniki tarapyndan aýrylmaly.Birnäçe süýümi göterýän MTP kabeli öňünden ýatyrylýar.Zawodyň ýatyrylan MTP birleşdirijilerinde adatça 8 süýümli, 12 süýümli ýa-da 24 süýümli massiw bar.

MTP, ABŞ Conec tarapyndan öndürilen marka.MPO spesifikasiýalaryna laýyk gelýär.MTP “Köp süýümli Terminasiýa Push-on” birleşdirijisini aňladýar.MTP birikdirijileri ýokary mehaniki we optiki aýratynlyklar üçin işlenip düzülendir.Bu aýratynlyklaryň käbiri patentler bilen gurşalandyr.Nakedalaňaç göz üçin iki birleşdirijiniň arasynda gaty az tapawut bar.Kabelde biri-birine gabat gelýär.

MTP birleşdirijisi erkek ýa-da aýal bolup biler.Erkek birleşdirijä, ferrulyň ujundan uzalyp gidýän iki sany tekizleme nokady bilen aýdyp bilersiňiz.MTP aýal birikdirijilerinde erkek birleşdirijiden deňleşdiriji nokatlary kabul etmek üçin ferrulda deşikler bolar.

MTP Multimode 8 Süýümler OM3 / OM4 50 / 125μm Süýüm optiki patch şnury, köp wagt talap edýän meýdan ýatyrylmagyna tygşytly alternatiwa, giňişligi tygşytlamaga we kabel dolandyryş kynçylyklaryny azaltmaga mätäç maglumat merkezlerinde ýokary dykyzlykly süýümli patch üçin niýetlenendir.MTP birikdirijileri we Corning süýümi ýa-da YOFC süýümi bilen 10/40 / 100G ýokary dykyzlykly maglumat merkezi programmalary üçin optimallaşdyrylýar.

Önümiň spesifikasiýasy

Baglaýjy MTP-den MTP / LC / SC / FC / ST Süýüm sanamak 8, 12, 24
Süýüm tertibi OM3 / OM4 50 / 125μm Tolkun uzynlygy 850/1300nm
Magistral diametri 3.0mm Polýak görnüşi UPC ýa-da HK
Jyns / Pin görnüşi Aýal ýa-da Erkek Polýarlyk görnüşi A görnüşi, B görnüşi, C görnüşi
Goýmak ýitgisi ≤0.35dB Litirmek ≥30dB
Kabel penjek LSZH, PVC (OFNR), Plenum (OFNP) Kabel reňki Mämişi, sary, akwa, gyrmyzy, gyrmyzy ýa-da ýöriteleşdirilen
Süýüm sanamak 8 süýüm / 12 süýüm / 24 süýüm / 36 süýüm / 48 süýüm / 72 süýüm / 96 süýüm / 144 süýüm ýa-da ýöriteleşdirilen

Önüm aýratynlyklary

M MTP stil birleşdirijilerini we OM3 / OM4 50 / 125μm Multimode kabelini ulanýan enjamlary birikdirmek üçin ulanylýar

A A görnüşi, B görnüşi we C görnüşi polýarlyk opsiýalary bar

● Her bir kabel pes goýulma ýitgisi we Yza gaýdyp gelmek üçin 100% synag edildi

● omöriteleşdirilen uzynlyklar we kabel reňkleri bar

● OFNR (PVC), Plenum (OFNP) we pes tüsse, nol halogen (LSZH)

Bahalandyrylan görnüşler

Ins Goýmak ýitgisini 50% -e çenli azaltmak

● Durokary çydamlylyk

● Temokary temperatura durnuklylygy

● Gowy alyş-çalyş

● Dokary dykyzlyk dizaýny gurnama çykdajylaryny azaldýar

40 40Gig QSFP ulgamlary üçin niýetlenendir

MTP JUMPERS

Jumper kabelleri patch panellerinden geçirijilere çenli iň soňky baglanyşygy amala aşyrmak üçin ulanylýar ýa-da merkezleşdirilen haç birikmesinde iki sany garaşsyz magistral baglanyşygy birleşdirmek üçin ulanylýar.Jumper kabelleri, infrastrukturanyň yzygiderli ýa-da paraleldigine baglylykda LC birikdirijileri ýa-da MTP birikdirijileri bilen elýeterlidir.Adatça, jumper kabelleri gysga uzynlykdaky gurnama bolup durýar, sebäbi olar diňe bir tekjäniň içinde iki enjamy birleşdirýärler, ýöne käbir ýagdaýlarda jumper kabelleri “hataryň ortasy” ýa-da “hataryň soňy” paýlaýyş arhitekturasy ýaly has uzyn bolup biler.

RAISEFIBER "içerki" gurşaw üçin optimallaşdyrylan jumper kabellerini öndürýär.Jumper kabelleri adaty gurnamalardan has kiçi we çeýe bolup, iň ýokary gaplama dykyzlygyna we aňsat, çalt girmegine mümkinçilik döredýär.Jumper kabellerimiziň hemmesinde berk egilmek şertlerinde güýçlendirilen öndürijilik üçin egilen optimizirlenen süýüm bar we birleşdirijilerimiz reňkli we kodlanan we esasy görnüşine we süýüm görnüşine esaslanýar.

MTP JUMPERS

• Süýüm sanamak boýunça reňkli kodlanan birleşdiriji aýakgap

• Ultra ykjam kabeliň diametri

• Optimal süýümi we çeýe gurluşy egiň

• Base-8, -12 ýa-da Base-24 görnüşleri bar

• Ygtybarly gurluşyk

MTP birikdirijiniň görnüşi

MTP birikdirijiniň görnüşi

MTP® birleşdiriji reňk opsiýalary

USCONEC MTP® Reňk
SM STANDARD REaşyl
SM ELITE MUSTARD
OM1 / OM2 BEIGE
OM3 AQUA
OM4 ERICA VIOLET ORA-DA AQUA
Baglaýjy reňk opsiýalary
MTP-den MTP Multimode 12 süýüm optiki süýüm kabeli-1

MTP-den MTP Multimode 12 süýüm OM3 / OM4 süýüm optiki patch şnury

MTP-den MTP 24 süýümli köp sanly süýümli kabel-1

MTP-den MTP Multimode 24 süýüm OM3 / OM4 süýüm optiki patch şnury

PushPull Tabs-3 bilen MTP 12 süýümli patch kabeli

MTP-den MTP 12 süýümli Multimode OM3 süýüm / çekiş bellikleri bilen süýüm optiki patch şnury

MTP-den 6 Duplex LC Multimode-1

MTP-den 6x LC Duplex 12 Süýüm Multimode OM3 / OM4 Breakout Süýüm optiki patch şnury

MTP-den MTP Multimode 8 süýüm optiki süýüm kabeli-1

MTP-den MTP Multimode 8 süýümleri OM3 / OM4 süýüm optiki patch şnury

MTP-MTP MM Basmak düwmesi bilen

MTP-den MTP 12 süýümli Multimode OM4 süýüm / çekmek düwmeleri bilen süýüm optiki patch şnury

çözgüt

Polýarlyk görnüşi

SYOLASAT A.

Bu polýarlykda süýüm 1 (gök) her birleşdirijidäki 1 deşikde we ş.m.Bu polýarlyga köplenç GÖRKEZILIK diýilýär.

SYOLASAT A.

SYOLASAT B.

Bu polýarlykda süýümler tersine.Süýüm belgisi 1 (gök) 1 we 12-de, 2-nji süýüm 2 ​​we 11-de ýatyrylýar. Bu polýarlyga köplenç CROSSOVER diýilýär we 40G goýmalarynda köplenç ulanylýar.Bu, adatça indiki bölümde aýdylyşy ýaly B görnüşli jübütlemek bilen ulanylýar.

SYOLASAT B.

SYOLASAT C.

Bu polýarlykda süýümler tersine 6 jübütlere bölünýär.Aýry-aýry 2 süýümli kanallara (kabel ýa-da modul) birikjek prefab kabel ulgamlary bilen ulanmak üçin niýetlenendir.

SYOLASAT C.

MTP adapter gabatlaşmagy

TYP A.

MTP görnüşi A jübütleşdiriji adapterler birleşdirijileri bir birleşdirijiniň açary bilen bir tarapa, beýlekisiniň açary bolsa ters tarapa KEYUP TO KEYDOWN diýilýär.Bu açar deňleşdirme, bir birleşdirijiniň 1-nji pininiň beýleki birleşdirijiniň 1-nji pin bilen deňleşendigini, her süýüm üçin göni birikmäni üpjün edýändigini aňladýar - mysal üçin gök-gök, mämişi-mämişi, akwa-akwa çenli.Diýmek, süýüm reňk kodlary baglanyşyk arkaly saklanýar.

TYP A.

Görnüş B.

MTP görnüşi B jübütleşdiriji adapterler iki birleşdiriji açary düwmä ýa-da KEYUP TO KEYUP deňleşdirýär we B görnüşli kabelde bolşy ýaly süýümleriň reňk kodlaryny çalyşýar.Süýümleri çalyşmak 40G geçiriji üçin süýümleri deňleşdirmek üçin zerurdyr.

Görnüş B.

Custörite süýüm sanamak

Custörite süýüm sanamak

Zawod hakyky suratlar

Zawod hakyky suratlar

Sorag-jogap

1. Näme üçin RAISEFIBER saýlamaly?

(1) Professional öndüriji: Pes MOQ, mugt nusgalar bar.

(2) Hil kepilligi: Durnukly ýokary hilli.

(3) Müşderileriň çözgütleri: Çalt.

(4) Win-Win bahasy: Köp çykdajylary tygşytlaň, müşderiler üçin has köp peýda getiriň.

2. OEM, ODM kabul edýärsiňizmi?

Hawa, biz kabul edýäris.

3. LOGO-ymyzy çap edip bilersiňizmi?

Elbetde, LOGO gutularda ýa-da önümlerde çap edilip bilner.

4. Bu önüm üçin nusga sargyt alyp bilerinmi?

Hawa, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.Garyşyk nusgalar kabul ederliklidir.

5. Gurşun wagty näme?

Mysal üçin 1-2 gün, köpçülikleýin önümçilik wagty 3-5 gün gerek.

6. Harytlary nädip iberýärsiňiz we gelmek üçin näçe wagt gerek?

Adatça DHL, UPS, FedEx ýa-da TNT bilen iberýäris.Adatça gelmek üçin 3-5 gün gerek.Howa gatnawy we deňiz gatnawy hem hökmany.

7. Önümler üçin kepillik hödürleýärsiňizmi?

Hawa, resmi önümlerimize 10 ýyl kepillik hödürleýäris.

8. Getirmegiň wagty näme?

1) Nusgalar: 1-2 gün.

2) Harytlar: Adatça 3-5 gün.

Gaplamak we eltip bermek

eltip bermek

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň