BGP

habarlar

Reodeim şertli patch şnury hakda bilýärsiňizmi?

Zolak giňliginiň artmagyna uly isleg, Gigabit Ethernet üçin optiki süýümden 802.3z standartyň (IEEE) çykmagyna sebäp boldy.Hemmämiziň bilşimiz ýaly, 1000BASE-LX geçiriji modullar diňe bir re modeimli süýümlerde işläp biler.Şeýle-de bolsa, bar bolan süýüm ulgamy multimodly süýümleri ulansa, bu problema döredip biler.Multimodly süýüme bir re modeimli süýüm işe girizilende, Differensial reodeimiň gijikdirilmegi (DMD) diýilýän hadysa peýda bolar.Bu täsir, kabul edijini bulaşdyryp we ýalňyşlyklary döredip biljek birnäçe signalyň döremegine sebäp bolup biler.Bu meseläni çözmek üçin re modeimli kondisioner patch şnury gerek.Bu makalada käbir bilimlerre conditionim kondisioner patch şnurlarybilen tanyşdyrylar.

Reodeim şertli patch şnury näme?

Re modeimli kondisioner patch şnury, geçiriş uzynlygynyň başynda kiçi re modeimli süýümiň uzynlygy bolan iki taraplaýyn multimodly şnur.Şnuryň aňyrsynda esasy ýörelge, lazeriňizi bir re modeimli süýümiň kiçi bölümine işe girizmekdir, soňra bir re modeimli süýümiň beýleki ujy, multimodyň merkezinden ýadrosy bilen kabeliň multimod bölümine birikdirilýär. süýüm.

Suratda görkezilişi ýaly

Kord

Bu ofset nokady adaty multimodly LED işleýişlerine meňzeş başlangyç döredýär.Bir re modeimli süýüm bilen multimodly süýümiň arasynda ofset ulanyp, re conditionimli kondisioner şnurlary DMD-ni we bar bolan multimodly süýümli kabel ulgamlarynda 1000BASE-LX ulanmaga mümkinçilik berýän köp sanly signallary ýok edýär.Şonuň üçin bu re conditionimli kondisioner patch şnurlary müşderilere süýüm zawodynyň gymmat bahaly täzelenmezden enjam enjamlaryny täzelemäge mümkinçilik berýär.

Reodeim şertli patch şnuruny ulananyňyzda käbir maslahatlar

Re modeim kondisionerli patch şnurlary barada käbir bilimleri öwreneniňizden soň, ony nähili ulanmalydygyny bilýärsiňizmi?Soňra re modeim kondisioner kabelleri ulanylanda käbir maslahatlar görkeziler.

Re modeimli kondisioner patch şnurlary adatça jübüt ulanylýar.Diýmek, enjamlary kabel zawodyna birikdirmek üçin her ujunda re conditionimli kondisioner patch şnury gerek bolar.Şonuň üçin bu ýama simler adatça san boýunça sargyt edilýär.Kimdir biriniň diňe bir ýama şnur zakaz edendigini görüp bilersiňiz, adatça bu ätiýaçlyk hökmünde saklanýar.

1000BASE-LX geçiriji modulyňyz SC ýa-da LC birleşdirijileri bilen enjamlaşdyrylan bolsa, kabeliň sary aýagyny (ýeke re modeimli) geçiriji tarapa, mämişi aýagyny (multimod) enjamyň kabul edýän tarapyna birikdirmegiňizi haýyş edýäris. .Geçirmek we almak çalşygy diňe kabel zawodynda edilip bilner.

Re modeimli kondisioner patch şnurlary diňe bir re modeimi multimoda öwrüp biler.Multimody ýeke re modeime öwürmek isleseňiz, media öwrüji gerek bolar.

Mundan başga-da, re modeimli kondisioner patch kabelleri 1300nm ýa-da 1310nm optiki tolkun uzynlygy penjiresinde ulanylýar we 1000Base-SX ýaly 850nm gysga tolkun uzynlygy penjiresinde ulanylmaly däldir.

Kondisioner patch şnurlary

Netije

Tekstden, re conditionim kondisioner patch şnurlarynyň hakykatdanam maglumat signalynyň hilini ep-esli gowulaşdyrýandygyny we geçiriş aralygyny ýokarlandyrýandygyny bilýäris.Itöne ony ulananyňyzda käbir maslahatlary hem ýatda saklamaly.RAISEFIBER, SC, ST, MT-RJ we LC süýümli optiki birleşdirijileriň ähli görnüşlerinde we kombinasiýalarynda re modeim sowadyjy patch şnurlaryny hödürleýär.RAISEFIBER re modeiminiň kondisioner patch şnurlarynyň hemmesi ýokary hilli we arzan bahadan.


Iş wagty: 03-2021-nji sentýabr