BGP

habarlar

-Eke re modeimli süýüm (SMF): Capokary ukyplylyk we has gowy geljegi tassyklaýan

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, multimodly süýüm adatça OM1, OM2, OM3 we OM4 bölünýär. Onda ýekeje re modeim süýümi hakda näme aýdyp bilersiňiz? Aslynda, ýeke re modeimli süýümiň görnüşleri multimodly süýümden has çylşyrymly görünýär. Singleeke re modeimli optiki süýümi kesgitlemegiň iki esasy çeşmesi bar. Biri ITU-T G.65x seriýasy, beýlekisi IEC 60793-2-50 (BS EN 60793-2-50 görnüşinde neşir edildi). ITU-T we IEC terminologiýalaryna salgylanmagyň ýerine, men bu makalada has ýönekeý ITU-T G.65x-e ýapyşaryn. ITU-T tarapyndan kesgitlenen 19 dürli ýeke re modeim optiki süýüm aýratynlyklary bar.

Her görnüşiň öz ulanylýan ugry bar we bu optiki süýüm spesifikasiýalarynyň ewolýusiýasy, geçiriş ulgamy tehnologiýasynyň ýeke-täk re optiki optiki süýümi gurulandan şu güne çenli ewolýusiýasyny görkezýär. Taslamaňyz üçin dogry birini saýlamak öndürijilik, çykdajy, ygtybarlylyk we howpsuzlyk taýdan möhüm bolup biler. Bu ýazgyda, G.65x ýeke re modeimli optiki süýümli maşgalalaryň spesifikasiýalarynyň arasyndaky tapawutlar barada birneme düşündirip bilerin. Dogry karar bermäge kömek eder diýip umyt edýärin.

G.652

ITU-T G.652 süýümi adaty SMF (ýeke re modeimli süýüm) hökmünde hem bellidir we iň köp ýaýran süýümdir. Dört wariantda gelýär (A, B, C, D). A we B suwuň iň ýokary derejesine eýe. C we D doly spektrli işlemek üçin suwuň iň ýokary derejesini ýok edýär. G.652.A we G.652.B süýümleri 1310 nm töweregi nol dispersiýa tolkun uzynlygyna eýe bolup, 1310 nm zolakda işlemek üçin amatlylaşdyrylýar. 1550-nm zolakda hem işläp bilerler, ýöne ýokary dispersiýa sebäpli bu sebit üçin amatly däl. Bu optiki süýümler adatça LAN, MAN we giriş ulgam ulgamlarynda ulanylýar. Iň soňky wariantlarda (G.652.C we G.652.D) 1310 nm bilen 1550 nm aralygyndaky tolkun uzynlygy sebitinde ulanylmaga mümkinçilik berýän pes suw derejesi bar, bu bolsa tolkun uzynlygy bölümi köp görnüşli (CWDM) geçirişini goldaýar.

G.653

G.653 ýeke re modeimli süýüm, bir tolkun uzynlygyndaky iň oňat geçirijilik giňligi bilen beýlekisinde iň pes ýitginiň arasyndaky bu gapma-garşylygy çözmek üçin işlenip düzüldi. Coreadro sebitinde has çylşyrymly gurluşy we örän kiçi ýadro meýdany ulanýar we nol hromatiki dispersiýanyň tolkun uzynlygy süýümdäki iň pes ýitgilere gabat gelmek üçin 1550 nm çenli üýtgedildi. Şonuň üçin G.653 süýümine dispersiýa üýtgedilen süýüm (DSF) hem diýilýär. G.653 peseldilen ýadro ululygyna eýe bolup, erbium-doply süýüm güýçlendirijilerini (EDFA) ulanyp, uzak aralyga bir re modeimli geçiriş ulgamlary üçin optimallaşdyrylýar. Şeýle-de bolsa, süýüm ýadrosynda ýokary güýç konsentrasiýasy çyzykly täsirleri döredip biler. Iň kynçylykly, dört tolkunly garyşyk (FWM) biri, nol hromatiki dispersiýa bilen dykyz tolkun uzynlygy multiplexed (CWDM) ulgamynda ýüze çykýar, kabul edip bolmajak pyýada geçelge we kanallaryň arasynda päsgelçilik döredýär.

G.654

G.654 spesifikasiýalary, “kesilen üýtgeýän re modeim optiki süýüm we kabeliň aýratynlyklary”. Arassa kremniden ýasalan has uly ýadro ululygyny, 1550 nm zolakda pes dykyzlyk bilen şol bir uzak aralykdaky öndürijilige ýetmek üçin ulanýar. Adatça 1550 nm-de ýokary hromatiki dispersiýa bolýar, ýöne asla 1310 nm işlemek üçin döredilenok. G.654 süýümi, 1500 nm bilen 1600 nm aralygyndaky has ýokary güýç derejesini dolandyryp bilýär, bu esasan uzak aralyga suwasty goşundylar üçin niýetlenendir.

G.655

G.655 nol däl dispersiýa üýtgedilen süýüm (NZDSF) hökmünde bellidir. Güýçlendirijiler iň gowy işleýän C-bandda (1530-1560 nm) az mukdarda gözegçilik edilýän hromatiki dispersiýa bar we G.653 süýüminden has uly ýadro meýdany bar. NZDSF süýümi, dört tolkunly garyşyk we beýleki çyzykly däl effektler bilen baglanyşykly problemalary 1550 nm iş penjiresiniň daşynda nol dispersiýa tolkun uzynlygyny üýtgetmek arkaly ýeňýär. (-D) NZDSF we (+ D) NZDSF diýlip atlandyrylýan NZDSF-iň iki görnüşi bar. Olarda degişlilikde tolkun uzynlygyna garşy otrisatel we polo positiveitel eňňit bar. Aşakdaky suratda dört sany ýeke re modeimli süýüm görnüşiniň dispersiýa häsiýetleri görkezilýär. G.652 laýyk süýümiň adaty hromatiki dispersiýasy 17ps / nm / km. G.655 süýümleri esasan DWDM geçirişini ulanýan uzak aralyk ulgamlaryny goldamak üçin ulanyldy.

G.656

Tolkun uzynlyklarynyň arasynda gowy işleýän süýümler bilen birlikde, käbirleri belli tolkun uzynlyklarynda has gowy işlemek üçin niýetlenendir. Bu G.656, oňa orta dispersiýa süýümi (MDF) hem diýilýär. 1460 nm we 1625 nm-de gowy ýerine ýetirýän ýerli giriş we uzak aralyk süýümi üçin niýetlenendir. Süýümiň bu görnüşi, görkezilen tolkun uzynlygy aralygynda CWDM we DWDM geçirişini ulanýan uzak aralyk ulgamlaryny goldamak üçin işlenip düzüldi. Şol bir wagtyň özünde, CWDM-ni paýtagtlarda has aňsat ýerleşdirmäge we DWDM ulgamlarynda süýümiň kuwwatyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

G.657

G.657 optiki süýümler G.652 optiki süýümler bilen gabat gelmek üçin niýetlenendir, ýöne dürli egilmek duýgurlygyna eýe. Süýümleriň işleýşine täsir etmezden egilmegine mümkinçilik bermek üçin döredildi. Bu, süýümiň has köp egilmegine mümkinçilik berýän örtükde ýitirilmän, ýadyňyza gaýdyp gelýän ýagtylygy şöhlelendirýän optiki çukur arkaly gazanylýar. Hemmämiziň bilşimiz ýaly, kabel teleýaýlymlarynda we FTTH pudaklarynda meýdanda egilme radiusyna gözegçilik etmek kyn. G.657 FTTH amaly programmalary üçin iň soňky standartdyr we G.652 bilen bilelikde iň soňky damja süýüm torlarynda iň köp ulanylýar.

Aboveokardaky bölümden, dürli görnüşli süýümiň dürli görnüşiniň bardygyny bilýäris. G.657 G.652 bilen gabat gelýändigi sebäpli, käbir meýilleşdirijiler we gurnaýjylar, adatça, olara duş gelerler. Aslynda, G657-de, esasanam FTTH amaly programmalary üçin amatly G.652-den has uly egirme radiusy bar. G.643-iň WDM ulgamynda ulanylmagy bilen baglanyşykly problemalar sebäpli, indi seýrek ýerleşdirilýär, G.655 tarapyndan çalşylýar. G.654 esasan suwasty gämide ulanylýar. Bu bölüme görä, dogry karara gelmäge kömek edip biljek bu ýeke re modeim süýümlerine anyk düşünersiňiz diýip umyt edýärin.


Iş wagty: 03-2021-nji sentýabr