BGP

habarlar

Süýümli kaseta näme?

Tor birikmeleriniň we maglumat geçirişleriniň sanynyň çalt köpelmegi bilen kabel dolandyryşy maglumat merkeziniň ýerleşdirilmeginde hem ýeterlik ünsi çekmeli.Aslynda, gowy işleýän tor desgalarynyň netijeliligine täsir edýän üç faktor bar: MTP / MPO kabelleri, süýümli kasetalar we süýümli patch panelleri.Süýümli kassetalaryň tor ýerleşdirmekde oýnaýan roly hiç haçan kembaha garalmaly däldir.Aşakda süýümli kasetalar barada giňişleýin giriş bar.

Süýümli kaseta näme?

Simplyönekeý söz bilen aýdylanda, süýümli kaseta, kabeli netijeli dolandyrmak üçin tor enjamynyň bir görnüşidir.Adatça,süýümli kasetalarykjam paketde bölüji çözgütleri we integral patch şnurlaryny hödürläp biler.Bu aýratynlyk bilen, kassetany adapterlere we birikdirijilere girişi we tor gurnamasyny birneme aňsatlaşdyrýan şassiden yza çekip bolýar.Şeýlelik bilen, patch şnuruny dolandyrmak kämilleşdirilýär, şeýlelik bilen wagt tygşytlanýar we toruň daşyndaky beýleki süýümli ýama simlere päsgelçilik töwekgelçiligi azalýar.

Diňe oturdylansüýümli kasetalarmysal hökmünde, adatça maglumat merkezlerinde dürli ssenariýalar üçin ulanylýar.Aslynda, süýümli süýümli kasetalar adatça giňligi 19 dýuým bolsa-da, beýikligi üýtgäp biler, şol sanda 1 RU, 2 RU, 3 RU, 4 RU we ş.m. Şonuň üçin kärhanalar süýümli kasetanyň göwrümini saýlap bilerler. zerurlyklaryna laýyk gelýär.

rgfd (1)

Süýümli kasetalaryň dürli görnüşleri näme?

Aslynda süýümli kasetalaryň görnüşleri dürli standartlara görä üýtgäp biler.Ine, tor infrastrukturasy üçin amatly süýümli kasetany saýlanda kärhanalar göz öňünde tutmaly käbir faktorlar.

rgfd (4)
rgfd (5)

Kase ulanyň

Ulanyş nukdaýnazaryndan 1RU raf bilen oturdylan süýümli kasetalary gysgyçly süýümli kasetalara, süýşýän süýümli kasetalara we aýlanýan süýümli kasetalara bölmek mümkin.“Clamshell” süýümli kasetalar iň arzan süýümli kasetadyr, gaty arzan, ýöne ulanmak üçin amatly däl.Gysgyçly süýümli kasetalar, süýşýän süýümli kasetalar we aýlanýan süýümli kasetalar bilen deňeşdirilende has ýokary baha bolýar, sebäbi kabelleri gurmak we goldamak has aňsat.Kabelleri kabeli dolandyrmak üçin rafdan aýyrmagyň ýerine, IT hünärmenleri muny diňe kassetanyň gapagyny çekmek ýa-da açmak arkaly edip bilerler.

rgfd (3)

Öň paneli

Tor sim ulgamynda süýümli adapterler süýümli kassetalaryň aýrylmaz bölegi bolup, süýümli optiki kabelleriň uly ulgamlarda birleşmegine mümkinçilik döredýär we şeýlelik bilen birnäçe enjamyň arasynda bir wagtda aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýär.Aslynda süýümli adapterleriň sany süýümli kasetalaryň dykyzlygy bilen çuňňur baglanyşykda.Mundan başga-da, süýümli adapterler optiki süýümli aragatnaşyk enjamlarynda, ölçeg gurallarynda we ş.m. giňden ulanylýar.

Adatça süýümli kassetalaryň öň panelinde süýüm adapterleri oturdylýar.Öňki paneliň dizaýnyna baglylykda süýümli kassetalary iki görnüşe bölmek bolar: öň paneli durnukly süýümli kaseta we öň paneli durnuksyz süýümli kaseta.Adatça, öňdäki paneldäki süýümli kasetalar giňligi 19 dýuým bolup, üstünde belli bir mukdarda süýüm adapterleri bar.Öňki panel üçin berk süýümli kaseta üçin 6 ýa-da 12 aýrylýan süýümli optiki adapterler gurlup bilner.Mundan başga-da, adatça ýokary dykyzlykly kabel we çeýe kabel dolandyryşy üçin ulanylýar.

rgfd (6)

Süýümiň bes edilmegi

Pigtail birleşmeginiň we öňünden ýatyrylan iki dürli süýümi ýok etmek usulyna görä, süýümli kasetalaryň iki görnüşi bar: pigtail birleşmesi süýümli kasetany we ahyrky süýümli kasetany.Süýümli kassetalaryň bu iki görnüşi käbir ugurlarda biri-birinden tapawutlanýar.

Mysal üçin, bölünýän süýümleri dolandyrmak we iş ýerlerine ýerleşdirmek üçin pigtail birleşýän süýümli kassetalaryň içinde süýüm bölüji gap bar.Şeýle-de bolsa, ahyrky süýümli kasetalaryň içinde diňe süýümli optiki kabelleri dolandyrmak üçin gurallar bar, bu iş ýerinde optiki süýümleri ýatyrmak ädimini ýönekeýleşdirmek arkaly gurnama wagtyny we zähmet çykdajylaryny ep-esli tygşytlaýar.

rgfd (2)

Netije

Jemläp aýtsak, tor sim ulgamynyň iň möhüm böleklerinden biri hökmünde süýümli kasetalar kabel dolandyryşynyň çylşyrymlylygyny aňsatlaşdyrýar we wagt we zähmet çykdajylaryny tygşytlaýar.Adatça süýümli kasetalary dürli kriteriýalara esaslanyp, ulanylyş korpusy, öň panel dizaýny we süýümiň bes edilmegi ýaly birnäçe görnüşe bölmek mümkin.Maglumat merkezleri we kärhana torlary üçin amatly süýümli kasetany saýlanyňyzda, kärhanalar optiki kabeliň dykyzlygy we dolandyryşy, optiki kabeliň goragy, toruň işleýşiniň ygtybarlylygy we ş.m. ýaly birnäçe zady göz öňünde tutmalydyrlar we şeýlelik bilen akylly karar bermeli. hakyky zerurlyklar.


Iş wagty: 15-2022-nji sentýabr