BGP

habarlar

UPC bilen APC birikdirijisiniň arasynda näme tapawut bar?

Adatça “LC / UPC multimode dupleks süýümli optiki patch kabeli” ýa-da “ST / APC ýeke re modeimli ýönekeý süýüm optiki jumper” ýaly düşündirişler hakda eşidýäris. UPC we APC birleşdiriji bu sözler nämäni aňladýar? Olaryň arasynda näme tapawut bar? Bu makala size käbir düşündirişler berip biler.

UPC we APC manysy näme?

Bilşimiz ýaly süýümli optiki kabel gurnamalary esasan birleşdirijiler we kabeller bilen bolýar, şonuň üçin süýümli kabel ýygnamak ady birleşdirijiniň ady bilen baglanyşykly. Kabel LC süýümli patch kabeli diýýäris, sebäbi bu kabel LC süýümli optiki birleşdiriji bilen. Bu ýerde UPC we APC sözleri diňe süýüm optiki birikdirijiler bilen baglanyşykly we süýüm optiki kabeller bilen hiç hili baglanyşygy ýok.

Süýümiň ujuna birleşdiriji gurlanda, ýitgi çekilýär. Bu ýagtylygyň ýitmeginiň käbiri süýümi ony döreden ýagtylyk çeşmesine gönüden-göni görkezýär. Bu arka şöhlelenmeler lazer ýagtylyk çeşmelerine zeper ýetirer we berlen signaly bozar. Yzky şöhlelenmeleri azaltmak üçin birleşdiriji ferrulary dürli görnüşlere süpürip bileris. Hemmesinde birleşdiriji ferrule polishing stiliniň dört görnüşi bar. UPC we APC olaryň iki görnüşidir. UPC-leriň arasynda Ultra Fiziki Kontakt, APC Angled Fiziki Aragatnaşyk üçin gysga.

UPC bilen APC birleşdirijisiniň arasyndaky tapawutlar

UPC we APC birleşdirijisiniň arasyndaky esasy tapawut süýümiň ahyrky ýüzi. UPC birikdirijileri hiç hili burç bilen ýalpyldawuk, ýöne APC birikdirijilerinde 8 dereje burç bilen ýalpyldawuk süýümli ýüzi bar. UPC birikdirijileri bilen islendik şöhlelenýän ýagtylyk göni ýagtylyk çeşmesine tarap şöhlelenýär. Şeýle-de bolsa, APC birleşdirijisiniň burçly ýüzi şöhlelenýän ýagtylygyň çeşmä tarap göni arka bilen örtülen burçda şöhlelenmegine sebäp bolýar. Bu bolsa ýitginiň käbir tapawutlaryna sebäp bolýar. Şonuň üçin UPC birleşdirijisinde adatça azyndan -50dB gaýtarma ýitgisi ýa-da has ýokary bolmagy talap edilýär, APC birikdirijiniň yzyna gaýtaryş ýitgisi -60dB ýa-da has ýokary bolmaly. Umuman aýdanyňda, girdeji ýitgisi näçe ýokary bolsa, iki birleşdirijiniň jübütleşmegi şonça gowy. Süýümiň ahyrky ýüzünden başga-da has açyk tapawut reňkdir. Adatça, UPC birikdirijileri gök, APC birikdirijileri bolsa ýaşyl.

UPC we APC birikdirijileriniň amaly pikirleri

APC birikdirijileriniň optiki öndürijiliginiň UPC birikdirijilerinden has gowudygyna şek ýok. Häzirki bazarda, APC birikdirijileri FTTx, passiw optiki tor (PON) we ýitgini yzyna gaýtarmak üçin has duýgur tolkun uzynlygy bölüniş multiplexing (WDM) ýaly programmalarda giňden ulanylýar. Emma optiki öndürijilikden başga-da, çykdajylary we ýönekeýligi hem göz öňünde tutulmalydyr. Şonuň üçin bir birikdirijiniň beýlekisini urýandygyny aýtmak kyn. Aslynda, UPC ýa-da APC saýlasaňyz, aýratyn zerurlygyňyza bagly bolar. Highokary takyk optiki süýüm duýduryşyny talap edýän şol programmalar bilen, APC ilkinji üns bermeli, ýöne az duýgur sanly ulgamlar UPC ulanyp deň derejede gowy işlär.

APC KONNEKTORY

APC CONNECTOR

UPC birikdirijisi

UPC CONNECTOR

RAISEFIBER LC, SC, ST, FC we ş.m. birleşdirijiler (UPC we APC polish) bilen dürli ýokary tizlikli süýümli optiki patch kabellerini hödürleýär.


Iş wagty: 03-2021-nji sentýabr